Τμήμα Φυσικής

ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Στο Τμήμα Φυσικής υπάρχουν πέντε (5) Τομείς στους οποίους  κατανέμεται το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.  Οι Τομείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 Α : Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
 Β : Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
 Γ : Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής
 Δ : Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας
 Ε : Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων

  Στο Τμήμα Φυσικής λειτουργούν τα ακόλουθα Εργαστήρια:

 

Επιπλέον λειτουργούν και τα ακόλουθα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) :