Τμήμα Φυσικής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
  • Τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τους Διευθυντές των Τομέων
  • Εκπροσώπους των φοιτητών
  • Εκπροσώπους ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  • Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
  • Τους Διευθυντές των Τομέων
  • Έναν εκπρόσωπο από ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ