Τμήμα Φυσικής

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη και οδηγεί στη λήψη Πτυχίου Φυσικής με συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων κατοχύρωσης μαθημάτων (μονάδων ECTS) 240, όπως ισχύει διεθνώς για όλα τα 4ετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών Φυσικής. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών των σπουδών κατανέμονται σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα, καθένα εκ των οποίων διαρκεί 13 εβδομάδες. Η μέση ημερήσια παρακολούθηση των παραδόσεων θεωρίας, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 ωρών, που αντιστοιχούν σε μια μέση παρακολούθηση περίπου 21-22 ωρών ανά εβδομάδα. 

Κάθε χρόνο, αμέσως μετά τη διαδικασία των εγγραφών, ορίζεται για κάθε νέο φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως Σύμβουλος Καθηγητής για ολόκληρη τη διάρκεια των σπουδών. Οι φοιτητές καλούνται να έρθουν σε επαφή με το σύμβουλό τους ώστε να γνωριστούν και να μπορούν στο μέλλον να τον συμβουλεύονται για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές τους προκύπτει ή τους απασχολεί.

Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του 4ου και τελευταίου έτους σπουδών, ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση (ενότητα) μαθημάτων Φυσικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που προϋπάρχουν ή έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της επιλογής, σε συνεννόηση και με το Σύμβουλο Καθηγητή. Οι κατευθύνσεις αυτές αναφέρονται στην Αστροφυσική (Κ1), στην Ηλεκτρονική, τους Υπολογιστές, τις Τηλεπικοινωνίες και τον Αυτοματισμό (Κ2), στη Φυσική Περιβάλλοντος (Κ3), στην Πυρηνική Φυσική και τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (Κ4) και στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (Κ5), αντιστοιχούν δε στους πέντε Τομείς που συγκροτούν το Τμήμα Φυσικής.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Παράλληλα με τις σπουδές τους, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις βρίσκονται και στην πλατφόρμα η-τάξη, https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS291, όπου οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν και να ενημερώνονται.